Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

TFC-Services B.V.

DEFINITIES

Artikel 1.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan on­der:

1.Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtsper­soon die aan TFC-Services B.V.  op­dracht heeft gegeven tot het ver­rich­ten van werkzaamheden.

2.TFC-Servicess B.V. hierna te noemen TFC

3.Werkzaamheden:

Alle werkzaamheden waartoe op­dracht is gegeven, of die voortvloeiend uit dan wel direct verband houdend met de opdracht worden verricht dan wel­­ behoren te worden verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals vermeld in de op­drachtbevestiging.

4.Overeenkomsten

Elke afspraak tussen opdrachtgever en TFC tot het verrichten van werk­zaamheden door TFC ten behoeve van opdrachtgever.

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 2

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, prijsopgaven en overeenkomsten die door TFC binnen het kader van zijn onderneming worden aange­gaan.

2.Afwijkingen van deze algemene voor­waarden zijn slechts geldig indien en voor zover zij schriftelijk tussen op­drachtgever en Tieman zijn overeengeko­men.

3.Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet geldig. De toe­passelijkheid daarvan wordt door TFC  uitdrukkelijk van de hand gewe­zen.

AANVANG EN DUUR VAN DE OVER­EENKOMST

Artikel 3

1. Alle offertes van TFC zijn vrijblij­vend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

2.Telkens wanneer door opdrachtgever een opdracht aan TFC wordt ver­strekt en deze opdracht door TFC wordt aanvaard, komt een afzonderlijke overeenkomst tot stand.

3.Indien in de aanvaarding door op­drachtgever voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeen­komst pas tot stand, indien TFC aan de opdrachtgever bericht heeft met deze afwij­kin­gen van de offerte in te stem­men.

4.Overeenkomsten komen tot stand en vangen aan op het moment dat een door opdrachtgever ondertekende opdrachtbe­vestiging door TFC retour is ontvan­gen en ondertekend.

5.Hoewel overeenkomsten bij voorkeur schriftelijk worden gesloten, kunnen, gelet op de korte termijn die in sommige gevallen voor de door op­drachtgever verzochte werkzaamheden is vereist,  opdrachtgever en TFC niettemin ook telefonisch tot een overeenkomst komen. Het staat partijen vrij de totstandkoming van een overeenkomst met alle middelen te bewijzen.

6.Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende op­dracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aange­gaan.

GEGEVENS OPDRACHTGEVER

Artikel 4

1.Opdrachtgever is gehouden alle gege­vens, informatie en/of beschei­den, welke TFC naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de over­eenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de ge­wenste wijze ter beschikking van TFC te stellen.

2.TFC heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdracht­gever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

3.De opdrachtgever staat in voor de juistheid en vol­ledigheid van alle door hem verstrekte gegevens.

4.Indien en voorzover opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschik­king gestelde gegevens en/of bescheiden, be­houdens het bepaalde onder N, nadat de werkzaamheden ter uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn uitge­voerd, aan deze geretour­neerd.

UITVOERING OPDRACHT

Artikel 5

1.TFC bepaalt zelfstandig de wijze waarop de overeenkomst wordt uitge­voerd.

2.TFC heeft het recht bepaalde werkzaamhe­den in overleg met op­drachtgever te laten verrichten door derden.

3.Eventueel overeengekomen bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamhe­den moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen.

Overschrijding van een dergelijke ter­mijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming op van TFC en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst. Uitzonderingen op deze regel dienen schriftelijk te worden over­eengekomen.

GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVI­TEIT

Artikel 6

1.TFC is, behoudens verplichtingen die de wet dan wel een daartoe be­voegd overheidsorgaan, op hem legt­, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informa­tie van vertrouwe­lijke aard die hem door op­drachtge­ver ter beschikking is ge­steld.

2.TFC is niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtge­ver ter beschik­king wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd ver­kregen.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Artikel 7

1.TFC behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot produkten van de geest welke  door de medewerkers van TFC  of in opdracht van TFC worden gemaakt, ge­bruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoe­ring van de overeenkomst met opdrachtgever, voorzo­ver op die produkten in juridische zin rechten kun­nen bestaan of worden gevestigd.

2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die produkten, waaronder begrepen ont­werpen, bereidingswijzen, adviezen, ­trainingsmethoden, lesmateri­aal, en alle andere geeste­sprodukten van de medewerkers van TFC, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, te open­baren en/of te exploi­teren.

OVERMACHT

Artikel 8

1. Indien TFC zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van en hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet be­perkt, ziekte van hem en/of van zijn medewerkers, ongeval, storingen in het computernetwerk en/of stagnatie in de geregelde gang van zaken bin­nen de onderneming van andere aard, worden die ver­plichtingen opgeschort tot op het moment dat TFC ­als­nog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat TFC in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat hij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.

2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddel­lijke ingang schriftelijk op te zeggen.

HONORARIUM

Artikel 9

1. Het honorarium van TFC is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden.

Het honorarium kan bestaat uit één vooraf vastgesteld totaal bedrag per overeenkomst en/of kan worden bere­kend op basis van tarieven per door TFC gewerkte tijdseenheid.

Indien een per overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen is TFC  gerechtigd daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voorzover de werk­zaamheden de in de overeenkomst voor­ziene werkzaamheden te boven gaan, hetgeen opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is.

1. Opdrachtgever is gehouden aan TFC een door TFC in redelijkheid vast te stellen voorschot te betalen, telkens wanneer TFC daarom vraagt en daar redelijkerwijs om kan vragen.

2. TFC heeft, telkens wanneer door hem een redelijk voorschot is ge­vraagd, het recht de uitvoering van de werk­zaamheden op te schorten tot op het moment dat op­drachtgever het voorschot aan TFC heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

3. TFC heeft het recht prijsverhogen­de factoren, zoals verhoging van de loonkosten, sociale lasten, belastingen, wijziging in valutaverhoudingen, die zijn ontstaan na het uitbrengen van de offer­te, c.q. het totstandkomen van de over­eenkomst bij opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Het honorarium van TFC wordt inclusief de eventueel verschuldig­de omzetbelasting, per maand, per kwar­taal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdracht­gever in rekening gebracht.

BETALING

Artikel 10

1. Betaling van het factuurbedrag door op­drachtgever dient te ge­schieden bin­nen 30 dagen na de factuur­datum, in Nederlands valuta, ten kantore van TFC ­ of door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en, voorzover de betaling betrekking heeft op werkzaam­heden, zonder enig recht op korting of schuld­verge­lijking.

2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoem­de termijn, dan wel een in afwijking daarvan schriftelijk tussen partijen overeengekomen­ termijn heeft betaald, raakt hij bij het verstrijken van die termijn van rechtswege in verzuim en is hij, zonder dat een nadere somma­tie of ingebrekestelling is vereist, over het gefactureerde bedrag vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd ­­tot aan de dag van algehele voldoe­ning, één en ander onverminderd de verdere rechten welke TFC heeft.

3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelij­ke in­cassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitenge­rechtelijke kosten zijn vastge­steld op tenminste 15% van het te vorde­ren bedrag met een minimum van € 250,00.

4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten be­hoeve van de gezamenlijke op­drachtgevers zijn ver­richt, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

Indien de opdrachtgever is aan te mer­ken als een rechtspersoon worden, tenzij anders schr­iftelijk overeengekomen, naast deze rechtspersoon ook haar wettelijke vertegenwoordigers danwel degene die de overeenkomst namens deze rechtspersoon heeft gesloten c.q. heeft ondertekend, hoofdelijk aanspra­kelijk be­schouwd voor de nakoming van de verplich­tingen uit hoofde van de betref­fende overeen­komst, tenzij voornoemde personen binnen 14 dagen na tot­standkoming van de overeenkomst hiertegen bij de TFC bezwaar hebben ge­maakt.

RECLAME

Artikel 11

1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werk­zaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de dag waarop de te recla­meren gebeurtenis zich manifesteert, danwel binnen 30 dagen na de ontdek­king van het gebrek, danwel binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur aan TFC ­te worden kenbaar gemaakt.

2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplich­ting van opdrachtgever niet op.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 12

1.TFC zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die redelij­kerwijs van hem kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt, doordat opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is TFC voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

Indien opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van TFC die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is TFC  voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van twee maal het bedrag van het honorarium voor de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van TFC  sprake is van opzet of grove nalatigheid. In geen geval is TFC aansprakelijk voor een hoger bedrag dan het verzekerde bedrag van zijn WA-verzekering.

2. TFC is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade van opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt, stagnatie in de gere­gelde gang van zaken in de on­derneming van opdrachtgever, welke het gevolg is van of op enigerlei andere wijze ver­band houdt met een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door TFC­, behou­dens opzet of grove schuld van TFC. 

3. TFC heeft te allen tijde het recht, in­dien en voor zover mogelijk, de schade van op­dracht­gever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de gebrekkige dienstverlening.

4.TFC is niet aansprakelijk voor beschadi­ging of teniet gaan van beschei­den en/of zaken tijdens vervoer of tij­dens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtge­ver, TFC  of derden.

5.Opdrachtgever vrijwaart TFC tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

OPZEGGING

Artikel 13

  1. Opdrachtgever en TFC gaan een overeen­komst aan vanaf aanvang overeenkomst tot einde jaargang plus minimaal de daarop volgende twee volledige jaargangen. Na deze periode zal overeenkomst automatisch omgezet worden naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd welke zonder opzegging telkens met één jaar wordt verlengd (1 januari tot en met 31 december). 
  2. Opzegging dient voor einde overeenkomst (zie artikel 13.1) minimaal 1 maand voor het einde van jaargang gedaan te worden. Dat wil zeggen voor 1 december. Er worden alleen schriftelijke opzeggingen in behandeling genomen, per mail of per briefpost. 

­­OPSCHORTINGSRECHT

Artikel 14

TFC  heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten­ tot op het moment dat alle opeis­ba­re vorderingen op opdrachtgever volledig zijn vol­daan.

TOEPASSELIJK RECHT

Artikel 15

Op alle overeenkomsten tussen op­drachtgever en TFC waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing